Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden zakelijk van 247drukken.nl

Algemene voorwaarden voor bedrijven van Scholma Druk BV gevestigd in Bedum.
(hierna verkort aan te duiden als: 247drukken.nl) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 247drukken.nl en een opdrachtgever waarop 247drukken.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 247drukken.nl, voor de uitvoering waarvan door 247drukken.nl derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van 247drukken.nl en haar directie.

1. Definities

Met 'opdrachtgever' wordt bedoeld: de bedrijfsmatig handelende afnemer van goederen en diensten van 247drukken.nl. Met de term 'schriftelijk' wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

2. Identiteit van 247drukken.nl

Scholma Druk BV
handelend onder de naam: 247drukken.nl

Vestigings- & bezoekadres:

Industrieweg 4
9781 AC Bedum
Telefoonnummer: +31 (0)50 301 36 36

Openingstijden bezoekers:

Vanaf maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 16.30 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot 14.00 uur
E-mailadres: verkoop@247drukken.nl

Bedrijfsgegevens :
Kvk te Groningen : 02059368
BTW nr : NL008258958B01
IBAN : NL14 RABO 0332 7403 58

3. Uitsluiting voorwaarden van de opdrachtgever

De Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten. Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden van 247drukken.nl op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 247drukken.nl en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen van 247drukken.nl in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden van 247drukken.nl, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de algemene voorwaarden van 247drukken.nl. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden van 247drukken.nl geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden van 247drukken.nl.

4. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomt tussen de opdrachtgever en 247drukken.nl komt niet reeds tot stand doordat de opdrachtgever opdracht geeft n.a.v. een aanbod van 247drukken.nl, maar pas doordat 247drukken.nl de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt ("opdrachtbevestiging"). Aanbiedingen van 247drukken.nl zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de opdrachtgever behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal 3 maanden.

5. Annulering/Herroepingsrecht
Wil de opdrachtgever de met 247drukken.nl gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij 247drukken.nl een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door 247drukken.nl schriftelijk is bevestigd. Dit herroepingsrecht is niet meer van toepassing als 247drukken.n de opdracht in productie heeft genomen.
Klik hier voor ons herroepings-formulier. Na annulering brengt 247drukken.nl bij de opdrachtgever altijd een bedrag van minimaal €100,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan €100,- belopen.

6. Opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid daarvoor

6.1 De opdrachtgever krijgt op zijn schriftelijk verzoek een papiermonster toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de opdrachtgever de papierkwaliteiten beoordelen. Bestelt de opdrachtgever drukwerk zonder een papiermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit.
6.2 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zendt de opdrachtgever de gewenste opmaak van het drukwerk naar 247drukken.nl. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk:
"aanleverspecificaties") die staan vermeld op de website 247drukken.nl. Een toezending die niet aan de aanleverspecificaties voldoet hoeft 247drukken.nl niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de opdrachtgever. 247drukken.nl heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
6.3 De opdrachtgever kan ervoor kiezen dat 247drukken.nl een extra controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd. In het servicemenu kan opdrachtgever kiezen voor bestandscontrole. In dat geval gaat 247drukken.nl na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert 247drukken.nl de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. 247drukken.nl beoordeelt niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d.
6.4 De opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren - van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals getoond op een beeldscherm bij de opdrachtgever, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking met de aangeleverde PDF. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking toegestaan. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De opdrachtgever kan die voorwaarden raadplegen op de website 247drukken.nl en ze worden de opdrachtgever op verzoek toegestuurd door 247drukken.nl.

7. Prijs, betaling

7.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.
7.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de opdrachtgever het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan 247drukken.nl kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is betaling op rekening afgesproken, dat zal opdrachtgever het factuurbedrag betalen binnen 5 dagen na factuurdatum. 247drukken.nl kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien 247drukken.nl (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.
7.3 Kosten van girale betaling zijn voor de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op 247drukken.nl.
7.4 Bij overschrijding van de hiervóór bij 7.2 genoemde - fatale - betalingstermijn is de opdrachtgever direct, zonder in gebrekestelling, in verzuim. 247drukken.nl is dan gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 247drukken.nl heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft 247drukken.nl aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar 247drukken.nl heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

8. Levering, risico tijdens vervoer

8.1 Levering aan de opdrachtgever binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van 247drukken.nl. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.
8.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor 247drukken.nl, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de opdrachtgever, vanaf afgifte aan de vervoerder. De opdrachtgever zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden 247drukken.nl alleen indien ze schriftelijk door 247drukken.nl werden aangegaan.
8.3 In de door 247drukken.nl opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen door 247drukken.nl. De levertijden die 247drukken.nl opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde "fatale termijn" in die leidt tot aansprakelijkheid van 247drukken.nl bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien 247drukken.nl die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de opdrachtgever geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de opdrachtgever de order schriftelijk annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de opdrachtgever kan leiden.
8.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de opdrachtgever liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook de aldus verlengde levertermijn is een fatale termijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal 247drukken.nl de goederen voor rekening van de opdrachtgever beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de opdrachtgever alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan 247drukken.nl zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de opdrachtgever. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als 247drukken.nl zich van de goederen ontdoet.

9. Waartoe de overeenkomst 247drukken.nl verplicht, reclame

9.1 247drukken.nl zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. 247drukken.nl staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. 247drukken.nl geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enig bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de opdrachtgever voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de opdrachtgever dit bijzondere doel aan 247drukken.nl heeft medegedeeld.
9.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.
9.3 De opdrachtgever zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclame van de opdrachtgever op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan 247drukken.nl te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan 247drukken.nl doorgeven. De opdrachtgever kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering. Bij iedere reclame moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 30 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige reclame volgens de juiste procedure, zal 247drukken.nl met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de opdrachtgever.
9.4 Wordt de termijn voor reclame overschreden, dan heeft 247drukken.nl het recht om de klacht af te wijzen en is 247drukken.nl niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.
9.5 Als 247drukken.nl de reclame van de opdrachtgever als juist heeft aangemerkt, zal de opdrachtgever op eerste verzoek van 247drukken.nl het betreffende drukwerk aan 247drukken.nl retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van 247drukken.nl. Indien de opdrachtgever het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht of de reclame volgens 247drukken.nl terecht was of niet.
9.6 De opdrachtgever kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de opdrachtgever normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.
9.7 Indien de opdrachtgever terecht reclameert over het drukwerk, heeft 247drukken.nl de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De opdrachtgever heeft in dat geval geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als herlevering bezwaarlijk is voor 247drukken.nl, kan 247drukken.nl er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

10. Beperking van aansprakelijkheid van 247drukken.nl

10.1 De aansprakelijkheid van 247drukken.nl in verband met de levering van drukwerk aan de opdrachtgever - zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet - is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.
10.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in 8.7 heeft de opdrachtgever geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De opdrachtgever heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens 247drukken.nl.
10.3 247drukken.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de opdrachtgever of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. De aansprakelijkheid van 247drukken.nl is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de opdrachtgever of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.
10.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de directie van 247drukken.nl, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van 247drukken.nl.
10.5 247drukken.nl is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de opdrachtgever zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de opdrachtgever werd aangeleverd. 247drukken.nl is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.
10.6 De opdrachtgever zal 247drukken.nl vrijwaren en schadeloosstellen, als 247drukken.nl wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de opdrachtgever en 247drukken.nl, niet voor rekening of risico van 247drukken.nl komt maar van de opdrachtgever. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

11. Eigendomsvoorbehoud 

247drukken.nl blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de opdrachtgever alle verplichtingen jegens 247drukken.nl heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De opdrachtgever kan het drukwerk, waarvan de eigendom door 247drukken.nl wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

12. Inbreuk op rechten van derden

De opdrachtgever staat er jegens 247drukken.nl voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de opdrachtgever, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De opdrachtgever vergoedt 247drukken.nl alle schade en nadeel die 247drukken.nl lijdt indien en doordat het door 247drukken.nl geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart 247drukken.nl tegen aanspraken van derden op dit punt. 247drukken.nl heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever.

13. Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van 247drukken.nl in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van 247drukken.nl indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van 247drukken.nl.

14. Toepasselijk recht en geschillen
 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd.

15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen, Noord Nederland onder nummer; 02.05.93.68. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met 247drukken.nl.
2.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

BTW: NL008258958B01 - Kvk 02059368